Кримінологічна обсерваторія

Географія злочинності

Нежурбіда С.І. Глобальна картина умисних вбивств: погляд крізь призму розвитку людського потенціалу // Науковий вісник Чернівецького університету: Збірник наук. праць. Вип. 578: Правознавство. - Чернівці: ЧНУ, 2011. – 124 с. – С. 93-99.


Савчук А.В. Кримінологічне дослідження просторово-часових особливостей зґвалтувань в Україні // Науковий вісник Чернівецького університету: Збірник наук. праць. Вип. 538: Правознавство. - Чернівці: ЧНУ, 2010. – 124 с. – С. 115-123.


Савчук А.В. Просторово-часові особливості зґвалтувань в Україні // Генезис публічного права: від становлення до сучасності: збірник наукових праць. / за ред. С.В. Ківалова, В.О. Тулякова, О.В. Козаченка. – Миколаїв: Іліон, 2010. – 428 с. – С. 222-223.


Савчук А.В. Географія умисних тяжких тілесних ушкоджень в Україні // Науковий вісник Чернівецького університету: Збірник наук. праць. Вип. 525: Правознавство. - Чернівці: ЧНУ, 2010. – 124 с. – С. 115-123.


Савчук А.В. Географія умисних вбивств в Україні // Науковий вісник Чернівецького університету: Збірник наукових праць. Вип. 522: Правознавство. – Чернівці: Чернівецький національний університет, 2009. – 124 с. – С. 109-116.


Нежурбіда С.І. Відмінності злочинності м.Чернівці і районів Чернівецької області // Ерліхівський збірник. Юридичний факультет Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича. Випуск 4-5. – Чернівці: Рута, 2005. – 232 с. – С. 191-195.

Злочинність в зарубіжних країнах

Нежурбіда, Сергій. Злочинність в Канаді: аналіз статистичних даних // Матеріали Першої міжнародної конференції з Канадознавства, 26-28 лютого 2010 року. – Чернівці: Чернівецький національний університет, 2011. – 280 с. – С. 135-142.

Кримінальна віктимологія

Nezhurbida, S. [2007]. Criminal victimization in Ukraine: analysis of statistical data. Rivista di Criminologia, Vittimologia e Sicurezza, I (3), Pp. 53-65.


Нежурбіда С. Аналіз кількісних показників потерпілих за статтю (за даними кримінальної статистики місцевих судів Чернівецької області 2004 року) // Актуальні проблеми політики. Збірник наукових праць / Голов. ред. С.В.Ківалов; відп. за вип. Л.І.Кормич. – Одеса: ПП «Фенікс», 2006. – Вип. 29. – 624 с. – С. 72-76.


Нежурбіда С.І. Аналіз кількісних показників потерпілих за віком (за даними кримінальної статистики місцевих судів Чернівецької області 2004 року) // Національна безпека України: стан, кризові явища та шляхи їх подолання. Міжнародна науково-практична конференція (Київ, 7-8 грудня 2005 р.). Збірник наукових праць / Редкол.: С.А.Єрохін, С.І.Пирожков, В.А.Гошовська, В.Ф.Погорілко та ін. – К.: Національна академія управління - Центр перспективних соціальних досліджень, 2005. – 400 с. – С. 182-186.

Організована злочинність

Нежурбіда С.І. Організована злочинність: природа і шлях протидії («механістичний» підхід) // Науковий вісник Чернівецького університету: Збірник наук. праць. Вип.. 282: Правознавство. – Чернівці: Рута, 2005. – 124 с. – С. 114-119.

Етіологія злочинності

Нежурбида С. Cравнительно-криминологическое исследование современных теорий причин преступности // Закон и жизнь. – 2013. - № 262 (10/2). – С. 163-167.


Нежурбіда C. Теорії соціального навчання як «соціально процесні» теорії причин злочинності: аналіз вихідних положень // Вісник Львівського університету. Збірник наукових праць. Серія юридична. Випуск 58. – Львів: Львівський національний університет імені Івана Франка. - С. 282-289.


Нежурбіда С.І. Теорія соціальної дезорганізації: проблеми на сучасному етапі розвитку // Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія «Право». Випуск 20. Частина 1. Том 1. – Ужгород, 2012. - С. 66-69.


Нежурбіда С.І. Причини злочину та злочинності: погляди сучасних соціальних філософів // Проблеми філософії права. Том VІІІ-ІХ. – Київ-Чернівці: Чернів. нац. ун-т, 2012. – 496 с. – С. 249-253.


Нежурбида, Сергей. «Параллельный» подход к сравнительно-криминологическим исследованиям: сущность, состояние и возможности // Европейски измерения на правото. – Русе: Русенски университет «Ангел Кънчев», 2012. – 316 с. – С. 52-77.


Нежурбіда С.І. Теорія соціальної дезорганізації: генезис, основні положення та вплив на кримінологічну думку сучасності // Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія «Право». Випуск 19. Том 4. – Ужгород, 2012. - С. 75-78.


Нежурбіда С.І. «Неокласичний» напрям теорій причин злочинності: погляди американських економістів на причини злочину // Науковий вісник Чернівецького університету: Збірник наук. праць. Вип. 636: Правознавство. - Чернівці: ЧНУ, 2012. – 140 с. - C. 118-123.


Нежурбіда С.І. «Етичний ірраціоналізм» як причина злочину: погляди античних філософів 500-300 рр. до н.е. // Науковий вісник Чернівецького університету: Збірник наук. праць. Вип. 628: Правознавство. - Чернівці: ЧНУ, 2012. – 140 с. – С. 130-135.


Нежурбіда С.І. «Неокласичний» напрям теорій причин злочинності: погляди Gary S. Becker-a на причини злочину Науковий вісник Чернівецького університету: Збірник наук. праць. Вип. 618: Правознавство. - Чернівці: ЧНУ, 2012. – 140 с. – С. 115-120.


Нежурбіда С.І. Джон Локк: погляди на причинність злочину // Теорія та практика юридичної освіти: Збірник матеріалів І Всеукраїнської науково-практичної конференції, Київ, 20 квітня 2012. – К.: Видавництво Європейського університету. – 2012. – 224 с. – С. 145-148.


Нежурбіда С.І. «Просвітницький» напрям теорій причин злочинності: ідея, сутність, наслідки // Науковий вісник Чернівецького університету: Збірник наук. праць. Вип. 604: Правознавство. - Чернівці: ЧНУ, 2011. – 128 с. – С. 91-95.


Нежурбіда С.І. Джон Локк: погляди та причинність злочину // Науковий вісник Чернівецького університету: Збірник наук. праць. Вип. 597: Правознавство. - Чернівці: ЧНУ, 2011. – 124 с. - C. 107-111.

Порівняльна кримінологія

Нежурбида С. Cравнительно-криминологическое исследование современных теорий причин преступности // Закон и жизнь. – 2013. - № 262 (10/2). – С. 163-167.


Nezhurbida, Sergiy [2013]. Systems Approach to Comparative Criminological Studies: Conceptual Issues. Jurisprudence 20(1): 267-282.


Нежурбида С.И. Метауровневый подход к исследованиям в сравнительной криминологии // Научные труды РАЮН. Вып. 11. В 2 т. Т. 2. - М.: Юрист, 2011. - С. 716-721.


Nezhurbida, Sergiy. Basis of Comparative Criminology // Научни трудове на Русенския университет. - 2011. Том 50, серия 7. - С. 47-50.


Нежурбида С.И. «Метауровневый» подход к сравнительно-криминологическим исследованиям: от недостатка к преимуществам // Современные проблемы уголовной политики: материалы II Международной научно-практической конференции (23 сентября 2011 г.) / Министерство внутренних дел Российской Федерации, Краснодарский университет; под ред. д-ра юрид. наук, проф. А. Н. Ильяшенко. - Краснодар: КрУ МВД России, 2011. Т. 2. - 2011. - С . 59-65.


Нежурбіда С.І. Концептуальні питання системного підходу до досліджень у порівняльній кримінології // Міжнародна кримінологія - проблемне поле міждициплінарних досліджень. Матеріали ІІ науково-практичного семінару. Вип. 2. - К.: Сталь, 2011. - 236 с. - С. 178-183.


Нежурбида С.И. «Метауровневый» подход к сравнительно-криминологическим исследованиям: от недостатков к преимуществам // Філософські, методологічні, соціологічні та психологічні проблеми права: матеріали 4-ї Міжнародної науково-теоретичної конференції (Чернівці, 28-29 травня 2011 р.). – Чернівці: Чернівецький національний університет, 2011. – 816 с. – С. 312-321.


Нежурбіда С.І. «Регіональний» підхід до порівняльно-кримінологічних досліджень: сутність, стан і можливості // Науковий вісник Чернівецького університету: Збірник наук. праць. Вип. 550: Правознавство. - Чернівці: ЧНУ, 2010. – 124 c. – C. 95-100.


Нежурбіда С.І. Бінарний підхід до порівняльно кримінологічних досліджень: сучасний стан, переваги та недоліки // Науковий вісник Чернівецького університету: Збірник наук. праць. Вип. 538: Правознавство. - Чернівці: ЧНУ, 2010. – 124 с. – С. 85-90.


Нежурбіда С.І. Порівняльна кримінологія: галузь/напрям кримінології чи самостійна наука? // Науковий вісник Чернівецького університету: Збірник наукових праць. Вип. 533: Правознавство. – Чернівці: Чернівецький національний університет, 2010. – 124. – С. 95-99.

Нежурбіда С.І. Метарівневий підхід до порівняльно-кримінологічних досліджень: сучасний стан, переваги та недоліки // Науковий вісник Чернівецького університету: Збірник наук. праць. Вип. 525: Правознавство. - Чернівці: ЧНУ, 2010. – 124 с. – С. 89-94.

Нежурбіда С.І. Злочинність в зарубіжних країнах як об’єкт порівняльної кримінології // Науковий вісник Чернівецького університету: Збірник наукових праць. Вип. 522: Правознавство. – Чернівці: Чернівецький національний університет, 2009. – 124 с. – С. 93-97.